สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาิติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA มีแผนงานที่จะดำเินินในโครงการ Digital Media Asia 2010 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ภายใต้แผนเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2552-2553
Asia Game Award - Digital Media Asia (DMA) : SIPA - ICT Ministry
 

Comment

Comment:

Tweet